Quy trình tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
   
 
Bước 1:
Cá nhân, tổ chức gửi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tới Cơ quan thi hành án dân sự.
Bước 2: Cơ quan thi hành án dân sự kiểm tra tính hợp lệ của  yêu cầu hỗ trợ trực tuyến và thực hiện hỗ trợ trực tuyến
            Trường hợp 1: Nếu hồ sơ yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án đầy đủ, hợp lệ thì gửi thông báo lịch hẹn tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp.
           Trường hợp 2: Nếu hồ sơ yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự chưa đầy đủ, hợp lệ thì gửi thông báo hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến.
Lưu ý: Riêng về khiếu nại, tố cáo chỉ hỗ trợ cá nhân, tổ chức về trình tự, thủ tục có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự của đương sự.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức xem kết quả hỗ trợ trực tuyến
          Trường hợp 1: Nếu hồ sơ yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án đẩy đủ, hợp lệ thì cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ giấy đầy đủ, hợp lệ gửi qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp cơ quan thi hành án dân sự để nộp hồ sơ theo lịch hẹn.
         Trường hợp 2: Nếu hồ sơ yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án chưa đầy đủ hợp lệ thì cá nhân, tổ chức xem nội dung hướng dẫn, hỗ trợ nhận được để hoàn thiện hồ sơ
Bước 4: Cơ quan thi hành án dân sự tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và đối chiếu thông tin của yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và yêu cầu trực tiếp
        Trường hợp 1: Hồ sơ đương sự cung cấp hợp lý, hợp lệ, đầy đủ so với hồ sơ tiếp nhận trực tuyến thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện phát hành các Quyết định, Thông báo và trao ngay cho đương sự.
Lưu ý: Riêng về khiếu nại, tố cáo thì chỉ thực hiện hỗ trợ, đặt lịch hẹn.
       Trường hợp 2: Nếu thông tin, hồ sơ đương sự cung cấp chưa đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục hướng dẫn đương sự bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.