Chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tục Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự
Trình tự thực hiện Bước 1: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận kết quả thi hành án.
Bước 2: Công chức Bộ phận một cửa sau khi kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp Phiếu hẹn theo mẫu quy định cho tổ chức, cá nhân. Phiếu hẹn ghi thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự; ghi rõ ngày, giờ nhận hồ sơ và ngày, giờ hẹn trả kết quả (tính toán để ghi theo đúng thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định); ghi nhận yêu cầu địa điểm nhận kết quả của người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ có thể giải quyết ngay, không cần ghi Phiếu hẹn.
+ Cập nhật thông tin việc tiếp nhận hồ sơ vào Sổ theo dõi hồ sơ hoặc phần mềm một cửa (nếu có);
Bước 3: Chậm nhất trong thời gian ½ ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức Bộ phận một cửa phải chuyển hồ sơ kèm Phiếu kiểm soát hồ sơ cho Thẩm tra viên, Thư ký kiểm tra, rà soát Sổ thụ lý (trường hợp nhận hồ sơ sau 15h00 ngày hôm trước thì thời gian chuyển hồ sơ vào đầu giờ làm việc buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo).
Bước 4: Thẩm tra viên, Thư ký hoặc Chấp hành viên phụ trách hồ sơ xem xét, dự thảo Giấy xác nhận kết quả thi hành án, trình Thủ trưởng cơ quan ký Giấy xác nhận theo quy định tại Luật THADS, các văn bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS.
Bước 5: Thẩm tra viên, Thư ký hoặc Chấp hành viên chuyển lại cho công chức Bộ phận một cửa giấy xác nhận đã ký để trả đương sự kèm phiếu kiểm soát hồ sơ trước ½ ngày so với ngày hẹn trả kết quả cho người yêu cầu. Trường hợp trả lại hồ sơ cho người yêu cầu thì Phòng, đơn vị chuyên môn có văn bản thông báo lý do không giải quyết hồ sơ; trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn, Phòng, đơn vị chuyên môn phải có văn bản xin lỗi người yêu cầu, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả lần sau. Bộ phận một cửa liên hệ lại ngay cho người yêu cầu để hẹn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho người yêu cầu.
Bước 6: Công chức Bộ phận một cửa thực hiện theo yêu cầu của người nộp hồ sơ về địa điểm nhận kết quả để trả kết quả.
 
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan THADS hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua đường bưu điện.
 
Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án;
Theo mẫu đơn nêu trên, hồ sơ kèm theo đơn đề nghị còn có:
- Bản án, Quyết định của Tòa án;
- Quyết định thi hành án của cơ quan THADS;
- Tài liệu có liên quan khác.
 
Số lượng hồ sơ 1
Thời hạn giải quyết 5
Cơ quan thực hiện TTHC Cục THADS, Chi cục THADS.
 
Đối tượng thực hiện Đương sự (cá nhân, tổ chức) hoặc thân nhân của đương sự.
Kết quả thực hiện TTHC Giấy xác nhận kết quả thi hành án (mẫu D 12-THADS, Thông tư số 01/2016/TT-BTP)
Lệ phí
Yêu cầu thực hiện Không
Căn cứ pháp lí của TTHC
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Thi hành án
Full Text
Ngày có hiệu lực
Văn bản